Меѓународната соработка го претставува  најекспонираниот домен во работењето на Универзитетот којшто е најмногу видлив на меѓународен план.  Под директна надлежност на ректорот,  се спроведува во корелација со ректорскиот колегиум, Комисијата за наука и меѓународна соработка и мрежата на факултетски Е+ координатори, а логистичката поддршка ја обезбедуваат административните кадри задолжени за меѓународна соработка од Секторот за настава, наука и меѓународна соработка (контакти:).