About the journal

Author Guidelines

Horizons – International Scientific Journal (HISJ) is an annual (one issue per year), international, interdisciplinary, open-access, and peer-reviewed journal published by the University St. Kliment Ohridski in Bitola (North Macedonia), which is divided into two sections – A and B.

A Section of the journal publishes articles from social sciences and humanities, while B Section publishes articles from natural sciences and mathematics, engineering and technology, biotechnology, medicine, and health sciences. The journal also encourages the publication of occasional special issues.

HISJ’s first edition was published in 2005. The journal aims to provide an active international forum for analysis, research, and debate in a broad range of fields. There are no article processing or publication fees charged to the authors, and all articles are immediately available on the journal website once published, according to the Diamond Open Access model.

As a publication of the University St. Kliment Ohridski in Bitola, HISJ is committed to upholding high standards of academic integrity and intellectual rigor. The journal is free to access and read, making its research available to a global audience of researchers, scholars, and students. The journal aims to promote interdisciplinary research and foster collaborations among researchers from different fields, leading to new discoveries, innovations, and solutions to complex problems.

Today, HISJ is undergoing a remarkable transformation as it embarks on a journey toward attaining new academic heights and setting the highest standards in scholarly publishing. Building on its rich history and legacy, HISJ is embracing a process of redefinition that promises to elevate its standing in the academic world. The journal recognizes that academic publishing is not merely a conduit for disseminating knowledge; it is a responsibility to uphold the highest standards of scholarship. To achieve this, HISJ has assembled a distinguished editorial board comprising renowned experts in various fields. These esteemed scholars bring their collective expertise and discerning eye to ensure that every published article meets the stringent criteria of academic excellence.

The editorial team encourages both established and early-career researchers and doctoral students to take part in this journal to stimulate a greater exchange of ideas and knowledge.

За списанието

Меѓународното научно списание Хоризонти претставува интердисциплинарна и рецензирана публикација, со отворен пристап (open access) во издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, кое се издава еднаш годишно, во две секции, А и Б.

Во секцијата А на списанието се публикуваат трудови од областа на општествените и хуманистичките, а во секцијата Б трудови од областа на природните науки и математиката, инженерските и техничките, биотехничките, медицинските и здравствените науки. Доколку се појави потреба, се издаваат и специјални изданија.

Првото издание на Хоризонти излезе во 2005 година. Списанието се стреми кон обезбедување активен меѓународен форум за анализа, истражување и дебата во бројни научни полиња. За авторите на трудовите не е предвидено плаќање котизација или покривање на трошоците за обработка и објавување на текстовите, а сите трудови се достапни на веб страницата на списанието веднаш откако ќе бидат објавени, во согласност со моделот на  Diamond Open Access.

Како издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Хоризонти ги почитува високите стандарди на академскиот интегритет и интелектуалната солидност. Пристапот до содржините на списанието исто така е бесплатен, со што и списанието станува достапно на глобално ниво за истражувачите, научните работници и студентите. Списанието Хоризонти има за цел да го промовира интердисципинарниот пристап кон истражувачката работа и да поттикнува соработка помеѓу истражувачите во различни полиња, што треба да резултира со нови откритија, иновации и решенија за комплексните проблеми.

Денес Хоризонти е во процес на сериозна трансформација додека истовремено се движи и кон освојување нови академски височини и имплементација на највисоките стандарди на академско издаваштво. Надоврзувајќи се на својата богата историја, Хоризонти е во процес на редефинирање што треба да го подигне неговиот ранг во академската средина. Списанието потврдува дека академското издаваштво не е само обичен канал за дисеминација на знаењето,туку претставува и заложба за постигнување на највисоките стандарди во научната работа. Во таа насока, Хоризонти ангажира уредувачки одбор составен од реномирани експерти во своите научни области. Овие респектабилни научници вложуваат знаење и енергија за да обезбедат исполнување на строгите критериуми за академска извонредност на објавените трудови.

Уредувачкиот тим ги стимулира веќе потврдените научници и истражувачи, но исто така и младите научници и истражувачи, како и студентите на докторски студии, да објавуваат во списанието, со што ќе придонесат кон поголема размена на идеи и знаење.

Old issues/Стари изданија:

 • проф. д-р Владимир Ортаковски, Општествени науки, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
 • академик, Таки Фити, Општествени науки, Македонска академија на науките и уметностите, Република Македонија
 • проф. д-р Себастиан Кемпген, Хуманистички науки, Универзитет во Бамберг, Сојузна Република Германија
 • проф. д-р Стефан Нго Маи, Општествени науки, Универзитет Софија Антиполис, Ница, Франција
 • проф. д-р Сверкер Јонсон, Општествени науки, Универзитет во Лунд, Шведска
 • проф. д-р Станка Сетникар-Цанкар, Општествени науки, Универзитет во Љубљана, Република Словенија
 • проф. д-р Лукреција Џери, Општествени науки, Универзитет во Нови Сад, Република Србија
 • проф. д-р Виолета Маневска, Природно-математички науки, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
 • академик, Дончо Димовски, Природно-математички науки, Македонска академија на науките и уметностите, Република Македонија
 • проф. д-р Александар Сладковски, Техничко-технолошки науки, Шлески Универзитет, Гливице, Република Полска
 • проф. д-р Ирена Цолиќ Бариќ, Биотехнички науки, Универзитет во Загреб, Република Хрватска
 • проф. д-р Михни Љуцканов, Биотехнички науки, Универзитет во Стара Загора, Република Бугарија
 • проф. д-р Димитар Диманов Димитров, Биотехнички науки, Аграрен Универзитет, Пловдив, Република Бугарија
 • проф. д-р Драган Темељковски, Техничко-технолошки науки, Универзитет во Ниш, Република Србија