Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи, директорите на акредитираните научни институти и еден претставник на студентите.

Со Ректорската управа раководи ректорот.

Во работата на Ректорската управа учествува генералниот секретар на Универзитетот, без право на одлучување.

Во работата на Ректорската управа можат да учествуваат и директорите на придружните членки кои се во состав на Универзитетот кога се расправа за прашања од нивната дејност.

Надлежностите и начинот на работа на Ректорската управа се уредени со Статутот на Универзитетот.

Членови на Ректорската управа се:

 1. Проф. д-р Игор Неделковски, ректор
 2. Проф. д-р Цветко Андреески, проректор
 3. Проф. д-р Јасмина Буневска – Талевска, проректор
 4. Проф. д-р Јове Димитрија Талевски, проректор
 5. Проф. д-р Горан Илиќ, проректор
 6. Проф. д-р Митко Костов, декан
 7. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, декан
 8. Проф. д-р Снежана Дичевска, декан
 9. Проф. д-р Данче Сивакова – Нешковски, декан
 10. Проф. д-р Гордана Димитровска, декан
 11. Проф. д-р Тања Јовановска, директор
 12. Проф. д-р Никола Дујовски, декан
 13. Проф. д-р Светлана Вељановска, декан
 14. Проф. д-р Татјана Калевска, декан
 15. Проф. д-р Никола Караболовски, декан
 16. Проф. д-р Благој Ристевски, декан
 17. Проф. д-р Валентина Пеливаноска, директор
 18. Душан Стевановски, претседател на УСС

Контакт информации од членовите на РУ