Акти

ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

С Т А Т У Т НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

С Т А Т У Т УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СОБРАНИЕ НА УКЛО

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УКЛО

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ НА УКЛО

СТРАТЕГИЈА НА УКЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО – ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ЗА АКАДЕМСКА 2020/2021

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

КОДЕКС НА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА

П Р А В И Л Н И К за начинот на реализација на дејностa на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола и единиците во неговиот состав, согласно мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19

П Р А В И Л Н И К ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ЕДИНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК за работата и надоместокот на овластено лице за прием на пријави на корупција на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

П Р А В И Л Н И К ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА МОЖНИТЕ НАЧИНИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО НА СТУДЕНТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊЕ ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (2023 – 2027)

У П А Т С Т В О за проверка и плаќање на фактури при реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ПРАВИЛНИК за издавање на дипломи на УКЛО

ПРАВИЛНИК за упис на лица со несоодветно образование

ПРАВИЛНИК за објавување на актите во Билтен

ПРАВИЛНИК за за начинот на кој се вршат стручно-административните работи од заеднички интерес за единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ПРАВИЛНИК ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНАТА  СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА НА  УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

У П А Т С Т В О за доделување и користење на средства и вршење надзор над наменското трошење на средствата од Универзитетското студентско собрание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ПРАВИЛНИК ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – Битола

ПРАВИЛНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ФОРМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА, АЛУМНИ И ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

У П А Т С Т В О за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (пречистен текст) (2018)

У П А Т С Т В О за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (2018)

У П А Т С Т В О за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

У П А Т С Т В О за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

У П А Т С Т В О за проверка и плаќање на фактури при реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

П Р А В И Л Н И К за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот

П Р А В И Л Н И К за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-БИТОЛА

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

С Т А Т У Т НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

Закон за високото образование-2015

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (2019)

П Р А В И Л Н И К ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ЕДИНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ (2018)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)  (2019)

ПРАВИЛНИК ЗА МОЖНИТЕ НАЧИНИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО НА СТУДЕНТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (2023)

ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) (2019)

ПРАВИЛНИК за за начинот на кој се вршат стручно-административните работи од заеднички интерес за единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (2022)

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА(2020)

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (2018 – 2022)

П Р А В И Л Н И К ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО (2018)

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊЕ ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (2020)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) (2021)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА (2018)

СТАТУТ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

СТАТУТ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ТЕХНОЛОШКO-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС

СТАТУТ НА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА

СТАТУТ НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

СТАТУТ НА НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП (ЈУЛИ 2019)

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП (ФЕВРУАРИ 2021)