Професор емеритус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

2013 – Академик Глигор Каневче (УКЛО) – Технички факултет, Македонија 

https://manu.edu.mk/teams/d-r-gligor-kanevce/

https://www.researchgate.net/profile/Gligor-Kanevce/