Организација на универзитетот2023-05-01T16:34:30+02:00

Ректорска управа

Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи, директорите на акредитираните научни институти и еден претставник на студентите. [...]

Универзитетски сенат

Универзитетскиот Сенат е највисок орган на управување на Универзитетот.Сенатот го сочинуваат претставници од единиците на Универзитетот, од придружните членки и од Универзитетското студентско собрание. [...]

Централна служба

Стручната и административна служба е организира како интегрирана во рамките на Универзитетот. Составена е од Централната стручна и административна служба – Ректоратот и стручните  и [...]

Go to Top