Универзитетски Глас

Весникот Универзитетски глас содржи написи кои се однесуваат на работата на Универзитетот, активностите на наставниот и професионалниот кадар, како и активностите на студентите. Неговата содржина е прилагодена на нивото на секој читател кој се интересира и се запознава со состојбите во Универзитетот.

Универзитетски глас, од неговото објавување во електронска форма, придонесува за поголема видливост во поширок контекст.