Прв циклус (додипломски) студии

Првиот циклус на универзитетските студии трае од три до четири години и со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС кредити. Студентите кои ги завршиле додипломските студии се стекнуваат со соодветна Диплома за стручни студии – по завршување на студиска програма во траење од три години, односно 180 ЕКТС кредити или Диплома за академски студии – по завршувањето на студиска програма во траење од најмалку три години, односно најмалку 180 ЕКТС кредити во зависност од организирањето на студиите во посебната високообразовна единица во состав на УКЛО.

Академските студиски програми од додипломските студии ги оспособуваат студентите за влез во вториот циклус на универзитетски студии, а академскиот назив којшто студентите го добиваат по нивното завршување гласи bachelor.

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

Академски и стручни студиски програми што се реализираат на УКЛО во академската 2023/2024 година:

1. Технички факултет – Битола (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Машинство
 • Индустриско инженерство и менаџмент
 • Сообраќајно-транспортно инженерство
 • Графичко инженерство и дизајн
 • Електроенергетски системи и обвновливи извори на енергија
 • Мехатроника
 • Инженерство за заштита на животната и работната средина

2. Економски факултет – Прилеп (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Менаџмент
 • Меѓународен бизнис
 • Маркетинг
 • Сметководство и ревизија
 • Банкарство и финансисии
 • Е-бизнис

3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Туризам
 • Осигурување и менаџмент со ризик
 • Хотелско-ресторански менаџмент 
 • Царина и шпедиција
 • Гастрономија
 • Менаџмент во услужен сектор

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Туризам 
 • Царина и шпедиција

4. Педагошки факултет – Битола (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Наставник за одделенска настава
 • Воспитувач
 • Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Техничкиот факултет-Битола)
 • Англиски јазик и книжевсност
 • Македонски јазик и книжевност
 • Социјална и рехабилитациска педагогија

5. Факултет за биотехнички науки – Битола (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Квалитет и безбедност на храна
 • Агроменаџмент
 • Зоотехника
 • Храна и диететика

6. Висока медицинска школа – Битола (повеќе…)

СТРУЧНИ СТУДИИ – 180 ЕКТС (6 семестри)

 • Медицинска сестра/техничар
 • Медицинско-лабораториски аналитичар
 • Физиотерапевти
 • Радиолошки технолози
 • Акушерки

7. Факултет за безбедност – Скопје (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Криминалистика
 • Безбедност 
 • Криминологија и криминална политика

8. Правен факултет – Кичево  (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Правни студии – Кичево
 • Правни студии – Битола
 • Правни студии – Струга
 • Политички науки и дипломатија – Кичево
 • Политички науки и дипломатија – Битола
 • Политички науки и дипломатија – Струга

9. Технолошко-технички факултет – Велес (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Прехранбена технологија и биотехнологија – Велес
 • Нутриционизам – Велес
 • Нутриционизам – Битола  

10. Ветеринарен факултет – Битола (повеќе…)

ИНТЕГРИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ (ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС) – 360 ЕКТС (11 семестри)

 • Ветеринарна медицина

11. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола (повеќе…)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 240 ЕКТС (8 семестри)

 • Информатички науки и комуникациско инженерство

АКАДЕМСКИ СТУДИИ – 180 ЕКТС (6 семестри)

 • Информатика и компјутерска техника