Почетна/Студии/Прв циклус (додипломски) студии

Прв циклус (додипломски) студии

Првиот циклус на универзитетските студии трае од три до четири години и со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС кредити. Студентите кои ги завршиле додипломските студии се стекнуваат со соодветна Диплома за стручни студии – по завршување на студиска програма во траење од три години, односно 180 ЕКТС кредити или Диплома за академски студии – по завршувањето на студиска програма во траење од најмалку три години, односно најмалку 180 ЕКТС кредити во зависност од организирањето на студиите во посебната високообразовна единица во состав на УКЛО.

Академските студиски програми од додипломските студии ги оспособуваат студентите за влез во вториот циклус на универзитетски студии, а академскиот назив којшто студентите го добиваат по нивното завршување гласи bachelor.

Листа на изборни предмети на едниците на УКЛО:

Академски и стручни студиски програми, со нивниот опис (Learning Outcomes) што се реализираат на УКЛО во академската 2017/2018 година:

1. Технички факултет – Битола 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни

2. Економски факултет – Прилеп 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни

3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК – четиригодишни

4. Педагошки факултет – Битола 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни

5. Факултет за биотехнички науки – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни 

6. Висока медицинска школа – Битола

СТРУЧНИ СТУДИИ – тригодишни

7. Факултет за безбедност – Скопје

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни 

8. Правен факултет – Кичево 

ТРИГОДИШНИ ПРАВНИ СТУДИИ

9. Технолошко-технички факултет – Велес 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни

10. Ветеринарен факултет – Битола

ИНТЕГРИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ (ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС) – петгодишни 

11. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни – Информатички науки и комуникациско инженерство

  • информатички науки и пресметковно инженерство
  • софверско инженерство
  • компјутерска графика и програмирање на видео игри
  • комуникациски технологии
  • компјутерска форензика
  • информациски системи
  • примена на Е-технологии
  • Машинска интелегенција и инженерство на производствени системи 
  • ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мали бизниси

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – тригодишни