Билтен на универзитетот

Во Билтенот на Универзитетот се објавуваат реферати за избор и реизбор на наставни и соработнички звања, извештаи за докторски дисертации, рецензии за печатење учебници, скрипти и учебни помагала, како и важни одлуки  од активностите на Ректорската управа и Сенатот на Универзитетот.

Билтен бр. 490 од 31.12.2021

Анекс на билтен 489 од 27.12.2021

Билтен бр. 489 од 01.12.2021

Анекс на билтен 488 од 29.11.2021

Анекс на билтен 488 од 16.11.2021

Анекс на билтен 488 од 26.11.2021

Анекс на билтен 488 од 16.11.2021

Билтен бр. 488 од 01.11.2021

Анекс на билтен 487 од 27.10.2021

Анекс на билтен 487 од 20.10.2021

Билтен бр. 487 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.10.2021)

Анекс на билтен 486 од 28.09.2021

Анекс на билтен 486 од 10.09.2021

Билтен бр. 486 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.09.2021)

Билтен бр. 485 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (05.08.2021)

Билтен бр. 484 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.07.2021)

Анекс на билтен 483 од 17.06.2021

Анекс на Билтен 483 од 14.06.2021

Билтен бр. 483 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.06.2021)

Билтен бр. 482 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (04.05.2021)

Анекс на билтен 481 од 16.04.2021

Анекс на билтен 481 од 12.04.2021

Билтен бр. 481 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.04.2021)

Анекс на билтен 480 од 12.03.2021

Анекс на билтен 480 од 04.03.2021

Билтен бр. 480 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.03.2021)

Билтен бр. 479 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.02.2021)

Билтен бр. 478 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (31.12.2020)

Билтен бр. 477 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.12.2020)

Анекс на Билтен бр. 476 од 20.11.2020

Анекс на Билтен бр. 476 од 10.11.2020

Билтен бр. 476 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (02.11.2020)

Анекс на Билтен бр. 475 од 07.10.2020

Билтен бр. 475 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.10.2020)

Билтен бр. 474 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (10.09.2020)

Билтен бр. 473 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.09.2020)

Билтен бр. 472 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (04.08.2020)

Билтен бр. 471 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.07.2020)

Анекс на Билтен бр. 470 од 18.06.2020

Билтен бр. 470 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.06.2020)

Анекс на Билтен бр. 469 од 15.05.2020

Билтен бр. 469 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (04.05.2020)

Билтен бр. 468 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.04.2020)

Анекс на Билтен бр. 467 од 27.03.2020

Билтен бр. 467 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (02.03.2020)

Анекс на Билтен бр. 466 од 26.02.2020

Анекс на Билтен бр 466 од 03.02.2020

Билтен бр. 466 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (03.02.2020)

Анекс на Билтен 465 од 09.01.2020

Билтен бр. 465 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (31.12.2019)

Анекс на билтен бр. 464 од 27.12.2019

Билтен бр. 464 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (02.12.2019)

Билтен бр. 463 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.11.2019)

Билтен бр. 462 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.10.2019)

Билтен бр. 461 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (02.09.2019)

Билтен бр. 460 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (15.07.2019)

Билтен бр. 459 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.07.2019)

Анекс на билтен бр. 458 од 10.06.2019

Анекс на билтен бр. 458 од 19.06.2019

Билтен бр. 458 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (03.06.2019)

Билтен бр. 457 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (20.05.2019)

Анекс на билтен бр. 456 од 10.05.2019

Билтен бр. 456 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (02.05.2019)

Билтен бр. 455 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (23.04.2019)

Билтен бр. 454 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.04.2019)

Билтен бр. 453 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (29.03.2019)

Анекс на Билтен бр. 452 од 21.03.2019

Анекс на билтен бр. 452 од 19.03.2019

Билтен бр. 452 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.03.2019)

Билтен бр. 451 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.02.2019)

Билтен бр. 450 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (31.12.2018)

Анекс на Билтен бр. 449 од 19.12.2018

Билтен бр. 449 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (30.11.2018)

Билтен бр. 448 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (09.11.2018)

Анекс на Билтен бр. 447 од 13.11.2018

Билтен бр. 447 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.11.2018)

Билтен бр. 446 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (03.10.2018)

Билтен бр. 445 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.10.2018)

Анекс на Билтен бр. 444 од 19.09.2018

Билтен бр. 444 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (05.09.2018)

Анекс на Билтен бр. 443 од 13.08.2018

Билтен бр. 443 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (02.07.2018)

Анекс на Билтен бр. 442 од 19.06.2018

Билтен бр. 442 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.06.2018)

Билтен бр. 441 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (02.05.2018)

Анекс на Билтен бр. 440 од 12.04.2018

Билтен бр. 440 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (02.04.2018)

Билтен бр. 439 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.03.2018)

Билтен бр. 438 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.02.2018)

Анекс на Билтен бр. 438 од 27.02.2018

Анекс на Билтен бр. 437 од 15.01.2018

Билтен бр. 437 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 436 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 435 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 434 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Анекс на Билтен бр. 433 од 13.09.2017

Билтен бр. 433 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 432 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 431 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 430 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 429 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 428 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Анекс на Билтен бр. 427 од 15.05.2017

Билтен бр. 427 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 426 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Анекс на Билтен бр. 425 од 15.03.2017

Билтен бр. 425 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 424 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 423 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 422 на Универзитетот „Св. Климент Охрдиски“ – Битола

Дополнување на Билтен бр. 421

Билтен бр. 421 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 420 на Универзитетот „Св. климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 419 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Анекс на Билтен бр. 418 од 16.09.2016

Билтен бр. 418 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 417 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 416 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Анекс на Билтен бр. 415 21.07.2016

Билтен бр. 415 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 414 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 413 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Анекс на Билтен бр. 412 од 06.04.2016

Билтен бр. 412 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 411 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 410 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Билтен бр. 409 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Анекс на Билтен бр. 409 од 05.02.2016