Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (УКЛО) објавува
Повик
до сите заинтересирани организации и поединци да се приклучат кон УКЛО Мрежата.

УКЛО Мрежа е замислена како платформа за соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (под Универзитетот се подразбира ректоратот/ факултети/институти/ школи и другите членки) и истакнати организации или поединци, активни во заедницата, науката, истражувањата, и сл.
Во УКЛО Мрежата можат да учествуваат организации (правни лица) и поединци (физички лица).

Членовите на УКЛО мрежата ги имаат следните права:

– Да подготвуваат и аплицираат за проекти во партнерство со УКЛО, како носители или партнери на проектот. Доколку проектите бидат одобрени за финансирање да учествуваат во нивната реализација како носители или партнери во проектот (за правни лица членови на УКЛО мрежата).

– Да подготвуваат заеднички предлог проекти со вработените на УКЛО. Доколку проектите бидат одобрени за финансирање да учествуваат во нивната реализација како дел од УКЛО тимот, како раководители или учесници/ експерти во проектот (за физички лица членови на УКЛО мрежата).

– Да објавуваат научни и стручни трудови со афилијација или ко-афилијација на УКЛО и рамноправно со вработените и студентите на УКЛО, да учествуваат во можностите за доделување награди, надоместоци и признанија за научни трудови и активности (за физички лица членови на УКЛО мрежата).

– Да добијат пристап кон дел од дигиталните ресурси и платформи на УКЛО (УКЛО мрежа е-платформата, uklo.edu.mk е-адреса, УКЛО е-prints, итн.)

– Да добиваат информации за можностите за соработка со УКЛО (повици за проекти, стипендии, трудови и сл.), преку е-платформата на УКЛО мрежата.

– Заедничките активности со УКЛО, или во име на УКЛО, да ги промовираат на веб страниците и социјалните медиуми на УКЛО.

Членовите на УКЛО мрежата ги имаат следните обврски:

– Позитивно да го афирмираат УКЛО во нивните активности и јавни настапи (во медиуми, на конферецнии, семинари и други настани).

– Да се регистрираат на електронските бази на истражувачи на кои се присутни (на пример Google Scholar, Scopus, Web of Science, ResearchGate, ORCID, ResearcherID итн.) со афилијација или ко-афилијација на УКЛО (за физички лица членови на УКЛО мрежата).

– Да објавуваат на своите веб страници, социјални медиуми и сл. (доколку ги имаат) за нивните заеднички активности со УКЛО, или во име на УКЛО, при што треба да ја референцираат веб страницата на УКЛО.

Членовите на УКЛО Мрежата склучуваат Меморандум за соработка со УКЛО, кој е достапен на следниот линк: МЕМОРАНДУМ
Пријавите за членство во УКЛО Мрежата се поднесуваат на следниот формулар https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerkFDGDhI87vEjwHeqDFgNrTZ-uJGR0GRqfaNR1ZAnKf2LIw/viewform?usp=sharing
Ќе бидат контактирани само оние подносители кои ќе бидат одобрени за членство во УКЛО Мрежата.