УКЛО низ бројки

 

СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

 

 • 10 факултети, 1 висока школа, 1 научен институт, 5 придружни членки

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (во 2022/2023)

 • 49 студиски програми за прв циклус студии, од кои 44 академски, 5 стручни, (од кои 2 академски на англиски јазик по Конкурс)
 • 60 студиски програми за втор циклус студии, 51 академски, 9 специјалистички/стручни (од кои 2 академски на англиски јазик по Конкурс)
 • 22 студиски програми за трет циклус академски студии по Конкурс

или СЕ ВКУПНО: 131 студиски програми на прв, втор и трет циклус

СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (во 2022/2023)

 • 1150 студенти запишани по Конкурс во прва година
 • 4.228 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 12 странски студенти студираат во систем (во сите години)
 • 589 дипломирани студенти во една година (01.01.2022-08.12.2022)

СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС И МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ (во 2022/2023)

 • 366 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 1 странски студенти студираат во систем (во сите години)

СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС и ДОКТОРСКИ СТУДИИ (во 2022/2023)

 • 149 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 65 странски студенти во систем (во сите години)

СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС

 • 4.743 студенти студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
 • 78 странски студент студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
 • 36.296 дипломирани студенти на УКЛО
  (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 08.12.2022)
 • 2.563 магистрирани студенти
  (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 08.12.2022)
 • 449 доктори на науки
  (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 08.12.2022)

КАДАР (состојба 31.12.2021)

 • 318 наставен кадар (263 вработени + 55 ангажирани)
 • 9 соработнички кадар (7 вработени + 2 ангажирани)
 • 222 административно-технички кадар (201 вработени + 21 ангажирани / единици +
  Ректорат)

или СЕ ВКУПНО: 549 кадар на ниво на УКЛО (единици + Ректорат)