Почесни титули

Како израз на највисоко академско признание на истакнати личности коишто со своето делување придонеле за унапредување на научната мисла, како и на оние коишто се исклучително заслужни за унапредување на наставно-научниот процес, за придонес во развивањето на техниката, технологијата, културата и уметноста, УКЛО доделува почесни титули, почесен професор, почесен доктор и професор емеритус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.