Авторски права

Информациите и содржините што ги објавува Универзитетот “Св. Климент Охридски” –
Битола на неговата веб страна [www.uklo.edu.mk] или нејзини делови, може слободно да
се преземаат во целост, во согласност со лиценцата Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0).

Задолжително е прописно наведување на изворот и линкување (поврзување) на
преземената информација или содржина со веб страната на Универзитетот
[www.uklo.edu.mk] или со нејзини делови од кои се преземаат соодветни информации или
содржини.