Трет циклус (докторски) студии

Третиот циклус (докторски) студии траат, по правило, три години и носат 180 ЕКТС кредити. Со јавната одбрана на докторскиот труд стекнува научен назив доктор на науки (dr.sc) односно доктор по уметности (dr.art). Докторските студии можат да се запишат по завршувањето на вториот циклус на академски студии.

Образец за пишување на докторски проекти.

На Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола во согласност со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии, во академската 2017/2018 година се реализираат следните студиски програми:

1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА (повеќе…)

 • Сообраќајно-транспортно инженерство
 • Машинство
 • Индустриско инженерство и менаџмент
   

2. ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ (повеќе…)

 • Безбедност

3. ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА (повеќе…)

 • Менаџмент во образованието
 • Образовни науки
 • Надареност и талентираност
 • Настава по јазик 

4. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП (повеќе…)

 • Финансии
 • Маркетинг
 • Менаџмент
 • Меѓународен бизнис
 • Бизнис информатика

5. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД (повеќе…)

 • Туризам
 • Менаџмент во услужен сектор

6. ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА (повеќе…)

 • Технологија и безбедност на прехранбени производи

7. ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА (повеќе…)

 • Меѓународно право и меѓународна политика
 • Казнено право и кривична правда
 • Административно право и администрација

8. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ –БИТОЛА (повеќе…)

 • Информатички науки и компјутерско инженерство

9. ТЕХНОЛОШКО – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС (повеќе…)

 • Иновативни технологии за храна и нутриционизам

10. НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП (повеќе…)

 • Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун