Почетна/Студии/Трет циклус (докторски) студии

Трет циклус (докторски) студии

Третиот циклус (докторски) студии траат, по правило, три години и носат 180 ЕКТС кредити. Со јавната одбрана на докторскиот труд стекнува научен назив доктор на науки (dr.sc) односно доктор по уметности (dr.art). Докторските студии можат да се запишат по завршувањето на вториот циклус на академски студии.

На Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола во согласност со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии, во академската 2017/2018 година се реализираат следните студиски програми:

1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА (повеќе…)

 • Сообраќајно-транспортно инженерство
 • Машинство
 • Индустриско инженерство и менаџмент
   

3. ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ (повеќе…)

 • Безбедност

4. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП (повеќе…)

 • Маркетинг
 • Менаџмент

5. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД (повеќе…)

 • Туризам

6. ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА (повеќе…)

 • Технологија и безбедност на прехранбени производи

8. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ –БИТОЛА (повеќе…)

 • Информатички науки и компјутерско инженерство

9. ТЕХНОЛОШКО – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС (повеќе…)

 • Иновативни технологии за храна и нутриционизам

10. НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП (повеќе…)

 • Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун