Почетна/Студии/Втор циклус (постдипломски) студии

Втор циклус (постдипломски) студии

Универзитетските студии од вториот циклус траат една до две години и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС кредити. Овие студии можат да траат и подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди. Основен услов за запишување на постдипломски студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола се претходно завршени студии од првиот циклус на студирање (додипломски студии). Студентот којшто во двата циклуса стекнал вкупно 300 или 360 ЕКТС кредити се здобива со научниот назив магистер или во меѓународно усвоената терминологија master.

Академски и специјалистички студиски програми од втор циклус, со нивниот опис (Learning Outcomes), што се реализираат на УКЛО во академската 2017/2018 година:

1. Технички факултет-Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

 

2. Економски факултет – Прилеп

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 

3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

 

4. Педагошки факултет – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

  • English Language and Literature – едногодишни

5. Факултет за биотехнички науки – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 

6. Правен факултет – Кичево

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 

СТРУЧНИ ПРАВНИ СТУДИИ (ДОДИПЛОМСКИ) ВТОР ЦИКЛУС

 

СТРУЧНИ ПРАВНИ СТУДИИ (ПОСЛЕДИПЛОМСКИ) ВТОР ЦИКЛУС

 

 7. Факултет за безбедност – Скопје

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

 

9. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

 

 10. Висока медицинска школа – Битола

ВТОР ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

Студии за медицинска сестра/медицински техничар

 

Студии за радиолошки технолог

 

11. Научен институт за тутун – Прилеп

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

  • Производство на тутун – едногодишни
  • Производство на тутун – двегодишни
  • Обработка и преработка на тутун – едногодишни
  • Обработка и преработка на тутун – двегодишни
  • Агроменаџмент во тутунското стопанство – двегодишни