Почетна/Студии/Втор циклус (постдипломски) студии

Втор циклус (постдипломски) студии

Втор циклус (постдипломски) студии 

Универзитетските студии од вториот циклус траат една до две години и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС кредити. Овие студии можат да траат и подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди. Основен услов за запишување на постдипломски студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола се претходно завршени студии од првиот циклус на студирање (додипломски студии). Студентот којшто во двата циклуса стекнал вкупно 300 или 360 ЕКТС кредити се здобива со научниот назив магистер или во меѓународно усвоената терминологија master.

Академски и специјалистички студиски програми од втор циклус, со нивниот опис (Learning Outcomes), што се реализираат на УКЛО во академската 2020/2021 година:

1. Технички факултет-Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

2. Економски факултет – Прилеп

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

4. Педагошки факултет – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

 • English Language and Literature – едногодишни

5. Факултет за биотехнички науки – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

6. Правен факултет – Кичево

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Казнено право и криминологија – Кичево – едногодишни
 • Казнено право и криминологија – Битола – едногодишни
 • Бизнис право – Кичево – едногодишни
 • Бизнис право – Битола – едногодишни
 • Административно право и администрација – Кичево – едногодишни
 • Административно право и администрација – Битола – едногодишни
 • Меѓународно право и меѓународни односи – Кичево – едногодишни
 • Меѓународно право и меѓународни односи – Битола – едногодишни
 • Човекови права и демократија – Кичево – едногодишни
 • Човекови права и демократија – Битола – едногодишни

 7. Факултет за безбедност – Скопје

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

8. Технолошко-технички факултет – Велес

 • Нутриционизам – едногодишни
 • Нутриционизам – двегодишни
 • Управување со квалитет и безбедност на храна – едногодишни

9. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Информатички науки и комуникациско инженерство – едногодишни
 • Информатика и компјутерска техника

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

 • Информатички науки и комуникациско инженерство – едногодишни

 10. Висока медицинска школа – Битола

ВТОР ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ 

Студии за медицинска сестра/медицински техничар 

 • Специјализација за онкологија – едногодишни
 • Специјализација за семејна и патронажна грижа – едногодишни
 • Специјализација за ментално здравје – едногодишни
 • Специјализација за геронтологија со палијативна грижа – едногодишни

Студии за физиотерапевти

Студии за медицинско лабораториски аналитичари

Студии за радиолошки технолог 

11. Научен институт за тутун – Прилеп

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ