Втор циклус (постдипломски) студии

Втор циклус (постдипломски) студии 

Универзитетските студии од вториот циклус траат една до две години и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС кредити. Овие студии можат да траат и подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди. Основен услов за запишување на постдипломски студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола се претходно завршени студии од првиот циклус на студирање (додипломски студии). Студентот којшто во двата циклуса стекнал вкупно 300 или 360 ЕКТС кредити се здобива со научниот назив магистер или во меѓународно усвоената терминологија master.

Академски и специјалистички студиски програми од втор циклус, со нивниот опис (Learning Outcomes), што се реализираат на УКЛО во академската 2020/2021 година:

1. Технички факултет-Битола (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Машинство – едногодишни
 • Индустриско инженерство и менаџмент – едногодишни
 • Сообраќајно-транспортно инженерство (Патен сообраќај и транспорт) – едногодишни
 • Графичко инженерство и дизајн – едногодишни
 • Електротехника – едногодишни
 • Инженерство за заштита на животната и работна средина – едногодишни
 • Мехатроника – едногодишни

2. Економски факултет – Прилеп (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Маркетинг менаџмент – едногодишни
 • Меѓународна економија и бизнис – едногодишни
 • Сметководство, финансии и ревизија – едногодишни
 • Бизнис администрација – менаџмент
 • Е-бизнис – едногодишни
 • Банкарство – едногодишни
 • Менаџмент – едногодишни

3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Туризам – едногодишни
 • Осигурување – едногодишни
 • Царина и шпедиција – едногодишни

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

 • Царина и шпедиција – едногодишни

4. Педагошки факултет – Битола (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Македонски јазик и книжевност – едногодишни
 • Англиски јазик и книжевност – едногодишни
 • Наставник за одделенска настава – едногодишни
 • Воспитувач – едногодишни
 • Менаџмент во образованието – едногодишни
 • Образование на надарените и талентираните – едногодишни
 • Информатика и техничко образование – едногодишни (заедничка студиска програма со Технички факултет-Битола и Факултетот за информатички и комуникациски технологии-Битола)

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

 • English Language and Literature – едногодишни

5. Факултет за биотехнички науки – Битола (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Технологија на анимални производи – едногодишни
 • Зоотехника – едногодишни
 • Зоотехника – двегодишни
 • Квалитет и безбедност на храна – едногодишни
 • Агроменаџмент – едногодишни

6. Правен факултет – Кичево (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Казнено право и криминологија – Кичево – едногодишни
 • Казнено право и криминологија – Битола – едногодишни
 • Бизнис право – Кичево – едногодишни
 • Бизнис право – Битола – едногодишни
 • Административно право и администрација – Кичево – едногодишни
 • Административно право и администрација – Битола – едногодишни
 • Меѓународно право и меѓународни односи – Кичево – едногодишни
 • Меѓународно право и меѓународни односи – Битола – едногодишни
 • Човекови права и демократија – Кичево – едногодишни
 • Човекови права и демократија – Битола – едногодишни

 7. Факултет за безбедност – Скопје (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Криминалистика – едногодишни
 • Безбедност – едногодишни
 • Криминологија и криминална политика – едногодишни
 • Кризен менаџмент – едногодишни
 • Безбедност – двегодишни

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

 • БЕЗБЕДНОСТ – едногодишни

8. Технолошко-технички факултет – Велес (повеќе…)

 • Нутриционизам – едногодишни
 • Нутриционизам – двегодишни
 • Управување со квалитет и безбедност на храна – едногодишни

9. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Информатички науки и комуникациско инженерство – едногодишни
 • Информатика и компјутерска техника

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

 • Информатички науки и комуникациско инженерство – едногодишни

 10. Висока медицинска школа – Битола (повеќе…)

ВТОР ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ 

Студии за медицинска сестра/медицински техничар 

 • Специјализација за онкологија – едногодишни
 • Специјализација за семејна и патронажна грижа – едногодишни
 • Специјализација за ментално здравје – едногодишни
 • Специјализација за геронтологија со палијативна грижа – едногодишни

Студии за физиотерапевти

 • Специјализација за рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија- едногодишни
 • Специјализација за рехабилитација во неврологија

Студии за медицинско лабораториски аналитичари

 • Специјализација за биохемиски анализи- едногодишни

Студии за радиолошки технолог 

 • Специјализација за компјутеризирана томографија и магнетна резонанца – едногодишни

11. Научен институт за тутун – Прилеп (повеќе…)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Производство на тутун – едногодишни
 • Обработка и преработка на тутун – едногодишни
 • Агроменаџмент во тутунското стопанство – едногодишни