Политиката на квалитет на Универзитетот претставува основа за унапредување на функционирањето и развојот преку јакнење на институционалниот капацитет за успешно прилагодување на потребите на општеството и проактивно реагирање на процесите на промени.

Политиката на квалитет е континуирано градење, подобрување и ширење на културата на квалитет и негување, поттикнување и развој на позитивните вредности во реализацијата на универзитетските дејности и во поширокото општествено окружување, преку инсталиран систем којшто се однесува на сите институционални структури, политики, процеси, внатрешни и надворешни чинители.

Политиката на квалитет се одразува во стратешките планови и цели и се спроведува во различните области на институционалното работење, во согласност со поставените национални и меѓународни стандарди и насоки за квалитет, што треба да бидат комплементарни.

Основната цел на системот за обезбедување квалитет е постигнување на највисок степен на квалитет во високообразовната, научно-истражувачката, уметничката и применувачката високостручна дејност, како и стручната и административната работа на Универзитетот и единиците во неговиот состав.

Основен услов за исполнување на целта на системот е критичкото согледување на состојбите на Универзитетот во приоритетните области и промовирањето култура на квалитет во сите сфери на работење на Универзитетот.

Намената на системот за обезбедување на квалитет е воспоставување на начела, критериуми, процедури, постапки и методи за обезбедување квалитетот, почитувајќи ги притоа одредбите од националните и институционалните правни акти.

Стандардите и насоките за обезбедување квалитет во високото образование усвоени од европските институции и други организации и асоцијации за нивно воспоставување и примена, како и упатствата за евалуација на високото образование во европскиот простор, се основни постулати на системот.

 1. Правилник за обезбедување квалитет на УКЛО
 2. Извештај за самоевалуација (за периодот 2012/13 – 2014/15)
 3. Извештај за надворешна евалуација 2017
 4. УПАТСТВО ЗА СТУДЕНТСКА АНКЕТА
 5. Упатство за студентска анкета
 6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА
 7. Извештај за самоевалуација за периодот 2017-18 – 2019-20
 8. Извештај за самоевалуација – за надворешна евалуација
 9. Извештај за самоевалуација за периодот (2012/13 – 2014/15)
 10. УПАТСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ НА II и III ЦКЛУС ЗА СТУДЕНТСКО АНКЕТИРАЊЕ ПРЕКУ IKNOW СИТЕМОТ
 11. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ
 12. Извештај за самоевалуација 2018/2019 – 2020/2021