Стручната и административна служба е организира како интегрирана во рамките на Универзитетот. Составена е од Централната стручна и административна служба – Ректоратот и стручните  и административни служби на единиците.

Службата на Универзитетот е организирана по сектори, со нејзината работа раководи генералниот секретар.

Генерален секретар
м-р Теодора Михајловска

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 116)

email: teodora.mihajlovska@uklo.edu.mk

Сектор за настава, наука и меѓународна соработка

Сектор за настава, наука и меѓународна соработка:

Нуртен Сулејмани

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 123)

email: nurten.sulejmani@uklo.edu.mk

Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој

Раководител на Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој:

д-р Николина Неновска

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 128)

email: nikolina.nenovska@uklo.edu.mk

Сектор за општи и правни работи

Раководител на Сектор за општи и правни работи:

м-р Ѓулен Емин

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 124)

email: gjulen.emin@uklo.edu.mk

Сектор за информатички и комуникациски технологии

Раководител на Сектор за информатички и комуникациски технологии:

Васко Сиваков

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 155)

email: vasko.sivakov@uklo.edu.mk

Кабинет на ректор

Здравка Мирчевска
советник во кабинет на ректор
контакт: 047-223-192 /кабинет на ректор/