Централна служба

Стручната и административна служба е организира како интегрирана во рамките на Универзитетот. Составена е од Централната стручна и административна служба – Ректоратот и стручните  и [...]

Комисии на универзитетот

Универзитетот ги формира следниве постојани комисии: Комисија за настава и обезбедување квалитет, Комисија за наука и меѓународна соработка, Комисија за материјално-финансиски работи и инвестиции, [...]

Универзитетски сенат

Универзитетскиот Сенат е највисок орган на управување на Универзитетот.Сенатот го сочинуваат претставници од единиците на Универзитетот, од придружните членки и од Универзитетското студентско собрание. [...]

Ректорска управа

Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи, директорите на акредитираните научни институти и еден претставник на студентите. [...]

Go to Top