Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 ПОВИК

за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата

Врз основа на обновената Повелба за високо образование за периодот 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027) и доставената апликација за учество во Програмата за мобилност,

УКЛО објавува

 ПОВИК

за аплицирање за мобилност во рамките на Е+ Програмата  

КА131: Индивидуална мобилност за учење, Високо образование 

Мобилност на ВОИ во програмски земји

 За академската 2023/2024 УКЛО има на располагање:

 

– 12 мобилности х 5 месеци за мобилност на студенти за студирање (или вкупно 60 месеци)

– 8 мобилности х 3 месеци за мобилност на студенти за стажирање (или вкупно 24 месеци)

– 8 мобилности (х 5 дена) за наставен кадар за изведување настава

– 5 мобилности (х 5 дена) за кадар за обука

Времетраење на мобилноста

 1. За студенти: семестар/година (студентите може да реализираат мобилност од збирно 12 месеци по циклус студирање/стажирање/студирање+стажирање)
 2. За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава

Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерските институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

– редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус за мобилност за студирање/стажирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот

– наставен и соработнички кадар во редовен работен однос на УКЛО.

Студентите и кадрите се пријавуваат за мобилност врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции (листа на потпишани интер-институционални договори)

Потребни документи за пријавување на студенти

 • Пополнет формулар за пријавување (Student Application Form)
 • Потврда за редовен студент
 • Уверение за положени испити
 • CV
 • Мотивациско писмо
 • Дополнително: Документ/потврда за познавање англиски или јазикот на институцијата каде што ќе се реализира мобилноста
 • Дополнително: Договор за студирање (Learning Agreement for studies) во којшто се утврдува студиската програма, периодот на реализација, потпишан од страна на студентот, на факултетскиот координатор и институционалниот координатор на матичната институција и од страна на партнерскиот универзитет (најмалку 20 ЕКТС) / Договор за стажирање (Learning Agreement for Traineeship)

Првичната селекција / рангирање на кандидатите ја прави факултгетот врз основа на академскиот успех, познавањето странски јазик и мотивацијата за учество во Програмата. Студентите ја поднесуваат апликацијата до Еразмус+ координаторот на матичниот факултет (листа на Е+ координатори), најдоцна до 13.03.2023, додека краен рок за поднесување на рангираните апликации од страна на факултетите до Ректоратот на УКЛО е 20.03.2023.

Потребни документи за пријавување на кадри

По селекцијата, избраните кадри ќе треба да достават:

 • Потврда за редовен работен однос.
 • Договор за мобилност за наставен ангажман (Staff Mobility Agreement for Teaching) – потпишан од страна на кандидатот, факултетскиот и институционалниот Е+ координатор и одобрен и потпишан од страна на институцијата партнер / Договор за мобилност на кадри за обука (Staff Mobility Agreement for Training) – потпишан од страна на кандидатот, факултетскиот и институционалниот Е+ координатор и одобрен и потпишан од страна на институцијата партнер

Рангирањето на кандидатите од наставниот кадар ќе го прават единиците. Бројот на мобилности за кадар по единица ќе биде одреден во релација со бројот на излезни  и влезни мобилности (на студенти и кадар) на единицата, на овој и претходните повици.

Наставниот кадар ја поднесува online пријавата најдоцна до 13.03.2023, додека краен рок за рангирање на поднесените апликации од страна на единиците до Ректоратот на УКЛО е 20.03.2023.


Чекори во процесот
Интерниот повик (https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus-2022/) беше објавен во јануари 2023, рок за размислување и пријавување од 2 месеци. Следеа и промотивни активности и Е+ караван. Условите и роковите беа запазени од сите вклучени, документација и информации комплетирани заклучно со крај на март 2023. Критериумите за СТУДЕНТИ се воспоставени според правилата на Е+ и интерните акти и факултетските координатори ги спроведоа одобрените студентски апликации до секторот за меѓународна соработка. За студенти ќе преминеме кон номинација на странски универзитети за зимски семестар. Критериумите за академски КАДАР по единици беа дискутирани на ниво на координатори, а прецизирани на ниво на единици. Аплицирањето беше преку заедничка форма за сите единици, а одлучувањето и рангирањето за кадар го направија единиците. Распределувањето на позиции за мобилност на кадар по единици беше направено од минимален пакет – што значи секоја единица доби по 1 мобилност. Во случај кога има повеќе од минимален пакет, ќе се распределуваат согласно најавените индикатори за перформанс на единиците. Централната служба ќе ги извести прворангираните кадри (со координатор во Cc) за да си ја планираат мобилноста, а координаторите може да ги информираат останатите апликанти, согласно рангирањето.

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола