УКЛО успешно ги користи сите расположиви предности на координирање и партнерско учество во меѓународните едукативни, научно-истражувачки, развојни и други проекти финансирани од фондовите и програмите на Европската комисија.

ERASMUS+ (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus) е најпозната програма на ЕУ којашто финансира проекти за соработка во три значајни домени:

  • образование
  •  млади и
  • спорт.

Во доменот на образованието, Програмата се фокусира на низа приоритети поврзани со унапредувањето и поддршката на сите нивоа на образование, зајакнување на врските помеѓу формалното, неформалното и информалното образование, засилување на врската помеѓу академијата и индустријата, креирањето дополнителни вредности за европскиот образовен простор, како и доближување на образовните политики во земјите партиципенти.

Структура на програмата

За реализација на поставените приоритети, Програмата се спроведува низ три клучни акции:

1 – Клучна акција 1 – Учење преку мобилност – индивидуална мобилност на студенти и високообразовни кадри заради учење и усовршување (Key action 1: Learning Mobility of Individuals). Повеќе информации во врска со мобилноста  на студентите и кадрите може да се најдат тука. Проектите од КА1 ги пријавува и администрира Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО, во согласност со одредбите на Правилникот за мобилност.

2 – Клучна акција 2 – Проекти за соработка и иновации, размена на добри практики преку проекти за стратешки партернства (Erasmus Strategic Partnerships) и здружување на знаењата и искуствата преку Алијансите на знаење (Knowledge Alliances), градење капацитети и развивање и унапредување на студиски програми преку посебна поддршка за високообразовни институции во партнерски земји (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices). При аплицирање во рамките на КА2 потребно е да се следи востановената практика за најавување на проекти.

3 – Клучна акција 3 – Реформи во образовната политика преку поддршка на отворени форми на координација со образовните политики во земјите членки, вмрежување, креирање и развивање заеднички алатки и платформи за следење на реформите (Key action 3: Support for policy reform). Повеќе информации за КА3 се достапни на web страницата на НАЕОПМ https://na.org.mk

Во согласност со насоките дадени во Водичот за Програмата, дел од активностите се централизирани и за нив е надлежна Извршната агенција за образование, аудиовизуелна политика и култура на европската комисија, ЕАСЕА (https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en), а дел се децентрализирани и надлежна за нивното спредување е Националата агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ https://na.org.mk).

Секторот за настава, наука и меѓународна соработка, институционалниот Е+ координатор и Е+ координаторите на единиците ја нудат својата помош и во заедничка координација ги администрираат сите академски мобилности на УКЛО.