Report corruption to UKLO

Во рамки на законската обврска, предвидена со членот 107 од Законот за високото образование, за обезбедување процедури за борба против корупција и заштита на личните податоци на УКЛО, Универзитертскиот сенатот донесе Одлука за избор на овластено лице за прием на пријави на корупција на УКЛО.

Овластено лице за прием на пријави за корупција:

проф. д-р Валентина Гулевска од Педагошкиот факултет.

korupcija@uklo.edu.mk

Повеќе: Правилник за работата и надоместокот на овластено лице за прием на пријави на корупција на УКЛО