УКЛО низ бројки

 

СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

 

 • 10 факултети, 1 висока школа, 1 научен институт, 5 придружни членки

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (во 2021/2022)  

 

 • 49 студиски програми за прв циклус студии, од кои 44 универзитетски, 5 стручни, 2 на англиски јазик по Конкурс
 • 60 студиски програми за втор циклус студии, 51 универзитетски, 9 специјалистички/стручни, 2 на англиски јазик по Конкурс
 • 22 студиски програми за трет циклус универзитетски студии по Конкурс

 

или СЕ ВКУПНО:131 студиски програми на прв, втор и трет циклус

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (во 2021 /2022)

 

 • 4228 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 12 странски студенти студираат во систем (во сите години)
 • 699 дипломирани студенти во една година (01.01.2021-31.12.2021)

 

СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС И МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ(во 2021/2022)

 

 • 366 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 1 странски студенти студираат во систем (во сите години)
 • 175 магистрирани студенти во една година (01.01.2021-31.12.2021)

 

СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС И ДОКТОРСКИ СТУДИИ(во 2021/2022)

 

 • 149 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 65 странски студенти во систем (во сите години)
 • 33 докторирани студенти во една година (01.01.2021-31.12.2021)

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС 

 

  • 4743 студенти студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
  • 78 странски студент студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
  • 35.707 дипломирани студенти на УКЛО

  (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2021)

  • 2177 магистрирани студенти

  (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2021)

  • 416 доктори на науки

  (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2021)

КАДАР (состојба 31.12.2021)

 

 • 318 наставен кадар (263 вработени + 55 ангажирани)
 • 9 соработнички кадар (7 вработени + 2 ангажирани)
 • 222 административно-технички кадар (201 вработени + 21 ангажирани/ единици + ректорат) 

 

или СЕ ВКУПНО: 549 кадар на ниво на УКЛО (единици + Ректорат)