УКЛО низ бројки

 

СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

 

 • 10 факултети, 1 висока школа, 1 научен институт, 5 придружни членки

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (во 2018/2019)  

 

 • 48 студиски програми за прв циклусстудии, од кои 42 универзитетски, 6 стручни, 2 на англиски јазик по Конкурс
 • 53 студиски програми за втор циклусстудии, 44 универзитетски, 9 специјалистички/стручни, 3 на англиски јазик по Конкурс
 • 9 студиски програми за трет циклус универзитетски студии по Конкурс

 

или СЕ ВКУПНО:110 студиски програми на прв, втор и трет циклус

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (во 2018 /2019)

 

 • 1380 студенти запишани во прва година
 • 39 студенти запишани со 1 родител, по Одлука на Влада на РМ (кои плаќаат половина од износот на уписнина)

 

СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ(во 2018/2019)

 

 • околу 214 студенти запишани во прва година

 

СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ(во 2018/2019)

 

 • околу 17 студенти запишани во прва година

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС 

 

 • околу 7.000 студенти студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
 • 33.572 дипломирани студенти на УКЛО (заклучно со промоцијата 08.12.2018)
 • 1.654 магистрирани студенти (заклучно со промоцијата 08.12.2018)
 • 323 доктори на науки (заклучно со промоцијата 08.12.2018)

 

КАДАР (состојба 31.12.2017)

 

 • 334 наставен кадар (278 вработени + 56ангажирани)
 • 36 соработнички кадар (32 вработени + 4 ангажирани)
 • 201 административно-технички кадар (181 вработени + 20 ангажирани) 

 

или СЕ ВКУПНО: 571 кадар на ниво на УКЛО (единици + Ректорат)