Почетна/Укло/Организација на универзитетот/Раководство на Универзитетот

РЕКТОР

Проф. д-р Сашо Коруновски

ПРОРЕКТОРИ

Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор за финансии и развој
Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор за настава
М-р Офелија Христовска, генерален секретар
Проф. д-р Игор Неделковски, проректор за наука
Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор за студентски работи