Почетна/УКЛО/Јавни информации/Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот  на информации:

 Елизабета Ангелеска Атанасоска

Годишен извештај 2022

Годишен извештај 2021

Годишен извештај 2020