Почетна/Укло/Јавни информации/Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот  на информации:

 Елизабета Ангелеска Атанасоска

Офелија Христовска, одговорно лице,

 

Годишен извештај 2021

Годишен извештај 2020