Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот  на информации:

Елизабета Ангелеска Атанасоска

телефон: 047 223 788 лок.109 и моб: 072 245673,

e-mail: elizabeta.atanasoska@uklo.edu.mk

Офелија Христовска, одговорно лице,

телефон: 047 223 788 лок.116,

e-mail: ofelija.hristovska@uklo.edu.mk

Пријави корупција на УКЛО

Во рамки на законската обврска, предвидена со членот 107 од Законот за високото образование, за обезбедување процедури за борба против корупција и заштита на личните податоци на УКЛО, Универзитертскиот сенатот донесе Одлука за избор на овластено лице за прием на пријави на корупција на УКЛО.

Овластено лице за прием на пријави за корупција:

проф. д-р Валентина Гулевска од Педагошкиот факултет.

korupcija@uklo.edu.mk

Повеќе: Правилник за работата и надоместокот на овластено лице за прием на пријави на корупција на УКЛО