Почетна/Укло/Издавачка дејност/Универзитетски Глас

Универзитетски Глас

Весникот Универзитетски глас содржи написи кои се однесуваат на работата на Универзитетот, активностите на наставниот и професионалниот кадар, како и активностите на студентите. Неговата содржина е прилагодена на нивото на секој читател кој се интересира и се запознава со состојбите во Универзитетот.