Акти

ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

С Т А Т У Т НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

С Т А Т У Т УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СОБРАНИЕ НА УКЛО

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УКЛО

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ НА УКЛО

СТРАТЕГИЈА НА УКЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО – ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ЗА АКАДЕМСКА 2020/2021

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

КОДЕКС НА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА

П Р А В И Л Н И К за начинот на реализација на дејностa на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола и единиците во неговиот состав, согласно мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19

ПРАВИЛНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА, АЛУМНИ И ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА, АЛУМНИ И ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

П Р А В И Л Н И К ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ЕДИНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК за работата и надоместокот на овластено лице за прием на пријави на корупција на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

П Р А В И Л Н И К ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА МОЖНИТЕ НАЧИНИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО НА СТУДЕНТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊЕ ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (2018 – 2022)

У П А Т С Т В О за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (прочистен текст)

У П А Т С Т В О за реализација напроекти финансирани одмеѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

У П А Т С Т В О за проверка и плаќање на фактури при реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ПРАВИЛНИК за издавање на дипломи на УКЛО

ПРАВИЛНИК за упис на лица со несоодветно образование

ПРАВИЛНИК за објавување на актите во Билтен

У П А Т С Т В О за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

У П А Т С Т В О за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

У П А Т С Т В О за проверка и плаќање на фактури при реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

П Р А В И Л Н И К за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот

П Р А В И Л Н И К за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-БИТОЛА

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

С Т А Т У Т НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

Закон за високото образование-2015

СТАТУТ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

СТАТУТ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ТЕХНОЛОШКO-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС

СТАТУТ НА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА

СТАТУТ НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

СТАТУТ НА НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП (ЈУЛИ 2019)

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП (ФЕВРУАРИ 2021)