Почетна/Избор на ректор 2022

Избор на ректор 2022

1. Одлука за отпочнување постапка за избор на ректор

2. Одлука за објавување Јавен Оглас

3. Јавен Оглас

4. Одлука за членови и заменици на УИК

5. Роковник на активности за избор на ректор на УКЛО

6. Упатство за постапката за избор на Ректор на УКЛО

7. Листа на кандидати за Ректор на УКЛО

8. Анекс кон Упатството за постапката за избор на Ректор на УКЛО

9. Одлуки за формирање на Изборни комисии на единиците на УКЛО

10. Одлуки за составот на членовите на Наставно – научните/Наставните/Научните совети на единиците на УКЛО

11. Избирачки список за избор на Ректор на УКЛО

12. Записник од сумираните резултати од гласањето за избор на ректор

13. Одлука за избор на Ректор

14. Конечен записник од сумираните резултати од гласањето за избор на ректор

15. Конечна одлука за избор на Ректор