Почетна/Единици/Факултети/Научен Институт за Тутун – Прилеп

Научен Институт за Тутун – Прилеп

Најстарата научна установа  на Универзитетот и единствената од овој вид во Република Македонија, Институтот за тутун во Прилеп, е основана уште во 1924 година и тоа како прва организирана научно-истражувачка единица во земјата. Со основањето на Универзитетот, Институтот станува негова членка од редот на научно-истражувачките установи.Научно-истражувачка дејност  се остварува преку следниве одделенија:- Одделение за генетика, селекција и семеконтрола;- Одделение за агротехника на тутунот;- Одделение за заштита на тутунот од болести,штетници и плевели;- Одделение за технологија, ферментација и фабрикација;- Одделение за хемија на тутунот, тутунскиот чад, резидуи од пестициди и биохемија и- Одделение за економско планирање и програмирање

Контакт:

  • „Кичевска” б.б.
  • Прилеп
  • Тел: + 389 (0) 48 412 760
  • Факс: + 389 (0) 48 412 763
  • Web page : nit.uklo.edu.mk/