Почетна/Единици/Факултети/Факултет за Информатички и Комуникациски Технологии – Битола

Факултет за Информатички и Комуникациски Технологии – Битола

Оваа единица на Универзитетот е најнова во неговиот состав и е формирана во 2014 година, врз основа на Закон за основање Факултет за информатички и комуникациски технологии во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Сл. весник бр. 187/30.12.2013). Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во себе ги инкорпорира студиските програми од научните полиња на информатика и компјутерска техника и информатика на Техничкиот факултет и на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, којшто со основањето на Факултетот за информатички и комуникациски технологии престана да функционира.

Контакти:

  • Факултет за информатички и комуникациски технологии
  • Партизанска б.б.Битола
  • Web page: www.fikt.uklo.edu.mk