Членови на Меѓународен уредувачки одбор на Меѓународното научно списание Хоризонти-Серија А:

  • проф. д-р Владимир Ортаковски, Општествени науки, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
  • академик, Таки Фити, Општествени науки, Македонска академија на науките и уметностите, Република Македонија
  • проф. д-р Себастиан Кемпген, Хуманистички науки, Универзитет во Бамберг, Сојузна Република Германија
  • проф. д-р Стефан Нго Маи, Општествени науки, Универзитет Софија Антиполис, Ница, Франција
  • проф. д-р Сверкер Јонсон, Општествени науки, Универзитет во Лунд, Шведска
  • проф. д-р Станка Сетникар-Цанкар, Општествени науки, Универзитет во Љубљана, Република Словенија
  • проф. д-р Лукреција Џери, Општествени науки, Универзитет во Нови Сад, Република Србија