Со богати дискусии и дебати се реализираат завршните активности на проектот: Превенција и управување со прекугранични комплексни поплави и шумски пожари – SOLVE, чии вредни сознанија треба да придонесат за зголемување на капацитетите во регионот при справување со шумски пожари и поплави. Станува збор за проект од INTERREG ИПА програмата за прекугранична соработка „Грција – Република Северна Македонија 2014-2020“.

УКЛО како домаќин, ги соедини партнерите на проектот меѓу кои од македонска страна е  вклучен и Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион – Битола. Водечки партнер од грчка страна е Децентрализираната администрација на Епир и Западна Македонија  со учество и на Универзитетот во Кожани.

Во проектот SOLVE, УКЛО вклучи околу 45 професори, кои својата академска стручност и научни знаења ги споделија со заедницата и релевантните институции, со цел намалување на ризиците и зголемување на подготвеноста  за справување со шумски пожари и поплави.

Инаку, проектот SOLVE е меѓу позначајните за намалување на ризиците од пожари и поплави на пет нивоа. Првото ниво е превенција од пожари и поплави и се заснова на проценка на ризик. Друга иновација е заштитата и вклучува примена на структурни и екосистемски мерки за намалување на ризикот од шумски пожари и поплави. Третото ниво е подготвеноста и подразбира активности за предвидување опасности, рано предупредување и изготвување соодветни планови за итни случаи. Четвртото ниво е одговор и  опфаќа  задачи за подигнување на квалитетот на акциите, веднаш по појавата на шумски пожар или поплава. Последното ниво е закрепнување и се однесува на утврдување мерки за краткорочно и долгорочно закрепнување на подрачјата зафатени од пожари и поплави.

Според ректорот, проф. д-р Игор Неделковски, воедно и координатор на проектот, УКЛО се позиционира како регионална водечка институција во областите на проценка на ризик и зајакнување на подготвеноста за справување со природни катастрофи.

Неподелена е и оценката дека дводневниот настан што се одржува во Офицерскиот дом – Битола, на 9 и 10 ноември 2023 г. претставува уште еден значаен чекор во остварување на значајни заеднички цели како што е зголемувањето на регионалните капацитети за справување со шумски пожари и полави, чија сериозност и погубни ефекти може да донесат огромни трошоци и ненадоместливи загуби.