Пријавување на кандидатите   03.10.2022

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик   03.10.2022

Објавување прелиминарна ранг-листа   04.10.2022

Објавување решение за прием на кандидатите   06.10.2022

Запишување на кандидатите   07.10.2022

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УКЛО ВО  2022/2023 ЗА ЧЕТВРТИОТ УПИСЕН РОК