.

The University Senate is a University managing and professional organ.

The Senate is consisted of the University units’ representatives directly selected out of the professors or scientific advisers, representatives of the accompanying units as well as the students. The Rector is a Senate member by function. The vice-rectors and the secretary general participate in the work of the Senate without the right to vote

The higher-educational units have three representatives out of the professors, in the Senate.

 • д-р Николче Јанкуловски, претседател на Сенат
 • д-р Игор Неделковски, ректор
 • д-р Цветко Андреески, проректор
 • д-р Јасмина Буневска Талевска, проректор
 • д-р Јове Димитрија Талевски, проректор
 • д-р Горан Илиќ, проректор
 • д-р Зоран Николовски
 • д-р Пеце Николовски
 • д-р Филип Поповски
 • д-р Ратка Нешковска
 • д-р Љупчо Кеверески
 • д-р Ристе Речкоски
 • д-р Катерина Ангелевска Најдеска
 • д-р Драгана Батиќ
 • д-р Стојанка Мирчева
 • д-р Никола Рендевски
 • д-р Андријана Боцевска
 • д-р Елизабета Тошева
 • д-р Никола Тунтевски
 • д-р Викторија Стаматовска
 • д-р Панче Дамески
 • д-р Гордана Ристевска Димитровска
 • д-р Биљана Гвероска
 • д-р Владимир Караџоски
 • м-р Јелена Петровска
 • Соња Карапец
 • м-р Жарко Куциноски
 • д-р Сузана Патчева
 • Кристијан Вељановски
 • Кристина Димитриеска
 • Христијан Георгиевски 

Контакт информации од членовите на Сенат