УКЛО тривиум

Петнаесет студенти од неколку единици на УКЛО учествуваа на третиот по ред натпревар во ораторство УКЛО ТРИВИУМ, на тема: Quo vadis, студенту?  Правата на студентите во 21 – от век! 

За најдобри оратори прогласени се студентите:

Снежана Секуловска од Правниот факултет, прво место,

Ирена Митревска Димовска, од Педагошкиот факултет, второ место и

Сара Димеска, од Економскиот факултет, трето место.

На 24 април 2017 година на Педагошкиот факултет  се  одржа вториот по ред натпревар во ораторство УКЛО ТРИВИУМ.

Вкупно 17 говорници од Правниот, Педагошкиот, Економскиот, Факултетот за безбедност и Високата медицинска школа се натпреваруваа на тема, ЈАС СУМ СТУДЕНТ. ИМАМ ПРАВО НА ИЗБОР ЗА ЕВРОПСКАТА УНИЈА!

За најдобри говорници се прогласени:

Моника Нелческа од Педагошкиот факултет – прво место,

Лина Димоска од Економскиот факултет – второ место и

Симона Видановска, од Правниот факултет – трето место.

Унивезитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, во рамки на одбележувањето на 1100 години од упокојувањето на патронот, Св Климент Охридски, на 15 април 2016 година организираше Ораторски ден за студентите – УКЛО ТРИВИУМ.

На натпреварот учествуваа 17 говорници од: Правниот факултет, Факултетот за безбедност, Педагошкиот и Економскиот факултет. Темата на која се подготвуваа говорниците е: „На патот кон Европската Унија – можности и предизвици за Република Македонија“.

За најдобри говорници беа прогласени: Филип Ристески од Педагошкиот факултет (прво место), Лина Димоска од Економскиот факултет (второ место) и Марија Николовска од Педагошкиот факултет (трето место).

Најдобрите говорници ќе го претставуваат УКЛО на македонскиот студентски собир, што по повод Денот на Европа ќе се одржи на  4 мај, чиј домаќин годинава, е нашиот Универзитет.

Говорничките и реторички способности на студентите ги оцени посебна Комисија во состав: доц. д-р Моника Ангелоска-Дичовска, проф. д-р Оливера Костоска и доц. д-р Мирјана Ристовска.