Пријавување на кандидатите   26.09.2022

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик   26.09.2022

Објавување прелиминарна ранг-листа   27.09.2022

Објавување решение за прием на кандидатите   29.09.2022

Запишување на кандидатите   30.09.2022

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УКЛО ВО  2022/2023 ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК