Наградени истражувачки трудови и есеи:

2017

Наградени  истражувачки трудови:

Прва награда ЗАМЕНА НА ПОСТОЕЧКИТЕ ACSR СО НОВИ ACCC СПРОВОДНИЦИ ВО 400 KV МРЕЖА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Филип Лазоски

Втора награда WEB САЈТ СО СОДРЖИНИ ЗА ЦЕЛОСНО ОПРЕМУВАЊЕ НА ДОМОТ ПОТКРЕПЕН СО RSS ТЕХНОЛОГИЈА – Михаела Огненовска

Трета награда ТЕХНИЧКО – ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НА ВЕЦ ПЕЛИСТЕР И АНАЛИЗА НА НЕЈЗИНАТА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Игор Стерјовски

Наградени  есеи:

Втора награда ПОВЕЌЕ ВНИМАНИЕ ВЕ МОЛАМ! СТУДЕНТИТЕ ЗА ЗЕЛЕНА ИДНИНА, ЗА НАС СЕ РАБОТИ – Ања Црнец

Трета награда ОНОЈ КОЈ ЕКОЛОГИЈАТА ЈА СТАВА ПОД СТАПАЛОТО, ТРАГАТА МУ МИРИСА НА НЕЧОВЕЧНОСТ – Кристина Станковиќ

2016

Наградени  истражувачки трудови:

Прва награда Безжични сензорски мрежи – програмирање на сензорски нодови базирани врз Raspberry Pi – Игор Неделковски

Втора награда Анализа на мала хидроцентрала „Брајчино 2“ – Даниела Евтимовска

Трета награда Виртуелна огласна табла – предности и дизајн – Елизабета Стојаноска

Наградени  есеи:

Прва наградаСловото стана биднина – патоказ за иднина“ – Вангел Илиевски

Втора наградаСвети Климент Охридски или во потрага на умот и разумот – Билјана Димко

Трета награда„1100 години стар посмен код“ – Марија Ралповска

2015

Наградени истражувачки трудови:

Прва награда „IP Телефонија – Избор на платформа, предности и имплементација во реален објект“ – Игор Неделковски

Втора награда „Невработеноста во Република Македонија најголем социо-економски проблем“ – Вуко Мелов

Трета награда „Влијанието на телесната тежина врз причините за стерилитет кај пациенти во Болницата Плодност – Битола“ – Билјана Марковска

Наградени истражувачки есеи:

Прва награда „Најтешката лекција“ – Даниела Евтимовска

Втора награда „Quid pro quo“ – Виолета Павлеска

Трета награда „Како да се намали одливот на мозоци од Република Макеоднија“ – Давор Данилоски