Четвртиот серијал од проектот „УКЛО НЕФОРМАЛНО УЧЕЊЕ“ опфати три нови работилници. Во рамки на работилницата Креативност и критичко мислење студентите на УКЛО имаа можност да се запознаат со поимот креативност и критичко  мислење, со начините за тоа како да се развие навика за креативност кај поединецот и како да решаваат сложени проблеми преку примена на стратегиите за критичкото мислење. Обуката на оваа интересна тема ја  одржа доц. д-р Лела Ивановска од ФИКТ.

Работилницата „Квалитет и значење на квалитетот на студентските трудови“ – Како се пишува научен труд, се одржа интерактивно и им овозможи на студентите да се запознаат со базичните основи како да развиваат студентски трудови кои ги запазуват и почитуваат сите пишани и непишани правила што го сочинуваат и го гарантираат нивниот квалитет. Во рамки на работилницата, д-р Наташа Петрова Поповски, советник за настава, наука и обезбедување квалитет од Ректоратот на УКЛО, меѓу другото ги обучуваше студентите  за  основните насоки за пишување научен труд на јасен, концизен и структуриран начин, допадлив и прифатлив не само за студентите, туку и за поширокиот аудиториум.

Четвртиот серијал обуки од проектот „УКЛО НЕФОРМАЛНО УЧЕЊЕ е заокружен со работилницата  „Презентациски вештини – значење и предизвици“. Предавачот, проф. д-р Мимоза Богданоска Јовановска од Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола обуката ја посвети на значењето и предизвиците за успешна презентација. Студентите вежбаа како да презентираат пред различен аудиториум, каква да биде содржината, но и текот на презентацијата и дебатираа за дополнителни елементи при презентирањето.  Работилницата  заврши со дискусии поврзани со видеото „Добар и лош презентер“.

Претходно во СИЦ УКЛО, за фокус групата студенти од УКЛО – надарени и талентирани се одржа втора средба,  наменета за практични вежби и задачи. Професорот од Педагошкиот факултет – Битола, Љупчо Кеверески, експерт во областа, заедно со неговите соработници магистранти и докторанти на студиските програми Образование за надарени и талентирани, средбата со талентираните и надарените студенти на УКЛО  ја посветија на развој на креативното и критичко мислење.