Врз оснава на веќе воспоставената соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и LTH Леарница Охрид, отворен е Повик за доделување стипендии за 10 редовни
студенти од Техничкиот факултет –Битола.
Повеке информации тука.