Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола има намера да додели договор за набавка на ИТ опрема за обука, моделирање и анализа на податоци и граѓанско учество во превенција, заштита и справување со поплави и шумски пожари, во 5 лота во Битола, со финансиска помош од Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка „Грција – Република Северна Македонија 2014-2020“. Тендерското досие е достапно на https://uklo.edu.mk/solve

Краен рок за поднесување на понудите е 30 јуни 2022 година до 16:00 часот.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на Универзитетот.