Студентите од УКЛО може да се пријават за практична работа од областа на економијата, правото, информатичките науки и други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка. Времетраењето на практичната работа е еден месец, во јуни, јули или август.  Рок на пријавување до 10 мај 2023 г.

Одговорно лице од УКЛО: д-р Гоце Маркоски +389 71 360 613

Образец