Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола со задоволство соопштува за официјално воспоставениот договор за соработка со Државниот економски универзитет од Ерменија.

Ова партнерство ја означува посветеноста на УКЛО за поттикнување на меѓународната соработка и подобрување на образовните можности за студентите и вработените. Со договорот, се пристапува кон реализација на целите на двата универзитета: промовирање на академска размена, учество во заеднички истражувачки проекти и културно разбирање.

Клучните области на соработка вклучуваат:

  • Програми за размена на студенти: Обезбедување можности за студентите да студираат во странство и да стекнат непроценливо меѓународно искуство.
  • Академска соработка: Поттикнување заеднички истражувачки иницијативи и академски размени за подобрување на квалитетот на образованието и истражувањето во двете институции.
  • Културна размена: Организирање настани и активности за промовирање на културното разбирање и соработка.

УКЛО е убеден дека ова партнерство ќе донесе взаемна корист и ќе придонесе за академско збогатување на двата универзитета, со чие официјално поврзување  се оживотворува плодна и долгорочна соработка.