Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз  основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-6/1 од 29.03.2022 година, Фондацијата Тома Фила ОБЈАВУВА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ТОМА ФИЛА

 

Линк до конкурсот