Институтот за старословенска култура од Прилеп, основан во 1979 година, претставува единствена научна установа од ваков вид во земјата.
Во почетокот , научно-истражувачката работа е организирана во повеќе одделенија: за етнологија, за антропологија и за средновековна и понова историја на Република Македонија.
Организационата структура  опфаќа:

 • Сектор за научноистражувачка работа којшто во својот состав ги има следниве одделенија:
 • Одделение за археологија,
 • Одделение за историја на уметноста,
 • Одделение за историја,
 • Одделение за помошни историски науки (дипломатика, палеографија), како и:
 • Сектор за документација и информатика и
 • Сектор за општи, правни, административно-технички и сметководствено-финансиски работи.

Контакт:

 • Ул.”Кичевско Џаде” б.б.
 • Прилеп
 • Тел:    + 389 (0) 48 412 715
 • Факс: + 389 (0) 48 412 858
 • Web page : https://www.isk.edu.mk/