Факултетот за туризам и угостителство од Охрид деновиве е домаќин на експерти вклучени во меѓународниот проект „MORIN – Mobility Recognition for Integration“ – Препознавање мобилност за интеграција, кој вклучува повеќе земји, и се однесува на „Интеграцијата на мигрантите“ како регионален сеопфатен приоритет.

Фокусот е на академското препознавање на студентската мобилност врз основа на резултатите од учењето како иновативен педагошки пристап, неопходен и релевантен за поврзување на работата со образованието. Истата треба да се постигне преку обезбедување на транспарентност на наставната програма, споредување на наставните програми, флексибилност за подобрување на процедурите за признавање и трансфер на студии, како и со ревидирање на содржината на курсевите, методологиите и оценувањето за да се обезбеди учење насочено кон студентот и ориентирано кон вештини. На овој начин, ќе се даде меѓународна, глобална димензија на наставната програма со цел зајакнување на соработката меѓу Албанија, Македонија, Косово, Србија, БИХ и Црна Гора, за размена на студенти и интрарегионално вработување и поврзување, информираат од ФТУ Охрид.