Сабота, 05.02.2022, online

9:50 – 10:00 Добредојде на учесниците, проф. д-р Игор Неделковски, проректор за наука

Сесија I, Модератори: Проф. д-р Игор Неделковски и д-р Валентина Илиева

Време Име и презиме на докторанд Ментор Наслов на докторски проект Факултет-студиска програма
10:00 – 10:30 м-р Драган Секуловски проф. д-р Никола Дујовски „БЕЗБЕДНОСТА НА НОВИНАРИТЕ КАКО УСЛОВ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА ИНФОРМИРАЊЕ И ЗА ОДДРЖУВАЊЕ НА СТАБИЛНОСТА ВО РЕПУБИЛКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА “ Факултет за безбедност-Скопје
10:30 – 11:00 м-р Емилија Велкоска проф. д-р Стојанка Мирчева „РОДОВА ПЕРСПЕКТИВА ПРИ ПОСТАПУВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ЗАШТИТА НА ЖЕНИ ОД РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО, ПРОЦЕНКА НА РИЗИК И МЕРКИ НА ЗАШТИТА СО ОСВРТ НА СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ БИТОЛА“ Факултет за безбедност – Скопје
11:00 – 11:30 м-р Сибелџан Максуд Шабедин вон. проф. д-р Никола Тунтевски „СУРОГАТ МАЈЧИНСТВОТО И ВЕШТАЧКОТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ПРАВНИОТ ПОРЕДОК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВО МЕЃУНАРОДНАТА ПРАВНА ЛЕГИСЛАТИВА” Правен факултет Кичево Дисперзирани Студии Битола

Меѓународно право и меѓународна политика

11:30 – 12:00 м-р Оља Ристова проф. д-р Трпе Стојановски „СЕКУНДАРНА ВИКТИМИЗАЦИЈА НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” Факултет за безбедност-Скопје

Безбедносни студии

Сесија II, Модератори: Проф. д-р Игор Неделковски и д-р Валентина Илиева

Време Име и презиме на докторанд Ментор Наслов на докторски проект Факултет-студиска програма
12:00 – 12:30 м-р Михајло Свидерски проф. д-р Марина Малиш Саздовска „ВОДАТА КАКО ИЗВОР НА КОНФЛИКТИ НА БЛИСКИОТ ИСТОК” Факултет за безбедност-Скопје

Безбедносни студии

12:30 – 13:00 м-р Ардијан Исмаили проф. д-р Марина Малиш-Саздовска КРИВИЧНО ПРАВНИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО:

,,УЧЕСТВО ВО СТРАНСКА ВОЈСКА, ПОЛИЦИЈА, ПАРАВОЕНИ ИЛИ ПАРАПОЛИЦИСКИ ФОРМАЦИИ (ЧЛ.322-А)”

Факултет за безбедност-Скопје
13:00 – 13:30 м-р Сања Керметчиева проф. д-р Марина Малиш Саздовска „ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ КАКО КРИТЕРИУМ ЗА КВАЛИТЕТ ВО ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИШТО ВРШАТ ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВО ВИД НА ДАВАЊЕ УСЛУГИ” Факултет за безбедност-Скопје

Безбедносни студии

13:30 – 14:00 м-р Суза Трајковска проф. д-р Светлана Николоска „ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ПРИ УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАКОВОДНИ ПОЗИЦИИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ПОЛИЦИЈАТА” Факултет за безбедност-Скопје

Безбедносни студии

Сесија III, Модератори: Проф. д-р Игор Неделковски и д-р Валентина Илиева

Време Име и презиме на докторанд Ментор Наслов на докторски проект Факултет-студиска програма
16:00

16:30

м-р Арбер Хусеини вон. проф. д-р Татјана Калевска „ФОРМУЛАЦИИ И ОБРАБОТКА НА ФУНКЦИОНАЛЕН ЈОГУРТ, МИКРОБИОЛОШКА, РЕОЛОШКА, СЕНЗОРНА И НУТРИТИВНА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ПРИ СКЛАДИРАЊЕ“ Технолошко-технички факултет – Велес

Иновативни технологии во производство на храна и нутриционизам

16:30 17:00 м-р Гордана Марковиќ вон. проф. д-р Весна Антоска Knıghts „РЕДУЦИРАЊЕ НА ПРЕКУМЕРНА ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА И ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ЗДРАВА И НОРМАЛНА ТЕЖИНА ПРЕКУ ПРИМЕРОТ НА МЕДИЦИНСКА КЕТО ДИЕТА: ПРИКАЗ НА МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ И СИМУЛАЦИЈА“ Технолошко-технички факултет – Велес

Иновативни технологии во производство на храна и нутриционизам

17:00

17:30

м-р Илкер Али проф. д-р Благој Ристевски „АНАЛИЗА НА ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ПОДАТОЦИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

Информатички науки и компјутерско инженерство