АПРИЛ НА УКЛО
Боите на УКЛО овој април пулсираат во изобилство – на настани, соработници, свечености, историски моменти, теми и плодови.
Репертоар на активностите за април на УКЛО, дел од европската универзитетска алијанса КОЛОРС.