Универзитетски глас бр. 47

Новиот број на Универзитетски глас бр. 47 е пред читателите. Ја потврдува својата улога на комуникациско информативна алатка што е во функција на поддршка и [...]