Basic information2023-05-01T14:42:58+02:00

University symbols

University symbols Ss. Kliment Ohridski ”- Bitola has its own coat of arms, flag, rector's insignia, rector's toga and ceremonial cloak for [...]

  • Историјат

History

History Во минатото започнува иднината.... Основањето на вториот македонски универзитет и неговиот досегашен развој претставува значаен момент  во образовниот,  научниот  и културниот [...]

Mission and vision

Mission and vision To create integrated university with provided quality in all segments of its functioning, thus having recognizable values in the [...]

About Тhe University

About Тhe University  Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола, познат со акронимот УКЛО, е вториот државен универзитет во Република Северна Македонија, најзначајна [...]

Go to Top