Членови на Меѓународен уредувачки одбор на Меѓународното научно списание Хоризонти-Серија Б:

  • проф. д-р Виолета Маневска, Природно-математички науки, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
  • академик, Дончо Димовски, Природно-математички науки, Македонска академија на науките и уметностите, Република Македонија
  • проф. д-р Александар Сладковски, Техничко-технолошки науки, Шлески Универзитет, Гливице, Република Полска
  • проф. д-р Ирена Цолиќ Бариќ, Биотехнички науки, Универзитет во Загреб, Република Хрватска
  • проф. д-р Михни Љуцканов, Биотехнички науки, Универзитет во Стара Загора, Република Бугарија
  • проф. д-р Димитар Диманов Димитров, Биотехнички науки, Аграрен Универзитет, Пловдив, Република Бугарија
  • проф. д-р Драган Темељковски, Техничко-технолошки науки, Универзитет во Ниш, Република Србија